Hoppa till innehållet

Oppdatert informasjon 12. mars

 

INFORMASJON I ANLEDNING KORONAPANDEMIEN

Utdanning Nord følger den svenske Folkhälsomyndighetens råd og anbefalinger om forebyggende tiltak for å redusere smittespredning. Vi følger ekspertmyndighetens vurdering av situasjonen aktivt. Vi er også i kontinuerlig kontakt med kriseledelsen i kommunen. Utdanning Nords kriseledelse samles og vurderer situasjonen fortløpende, og ved behov gjennomfører vi tiltak i henhold til nasjonale retningslinjer og basert på lokale behov.

Oppdaert informasjon 12. mars

Norske elever

 • Norske statsborgere må ved innreise i Sverige kunne legge frem en negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 48 timer.
 • Bekreftelse på studieplass gis av NAV.
 • Gjennomreise via Finland til Sverige/Øvertorneå er for tilfellet ikke mulig.
  • Finland har stengt transitt for norske statsborgere.
  • Alle norske elever ved skolen som er fra Troms og Finnmark skal reise til og fra Övertorneå via Kiruna/Bjørnfjell frem til dere få en annen informasjon fra NAV.
 • Norske elever som kommer til Utdanning Nord, må fremdeles teste seg når de kommer frem og de må være i karantene i mellomtiden.

----

Oppdaert informasjon 8. februar

Sverige innfører innreiseforbud og testkrav fra 6. februar til 31. mars

Sverige innfører et generelt krav om fremvisning av negativ covid-19-test for utenlandske statsborgere som er 18 år og eldre. Den negative testen må ikke være eldre enn 48 timer. 

Enkelte unntak 

 • For arbeidspendlere gjelder at de må kunne legge frem en test som ikke er eldre enn én uke gammel.
 • Personer som bor i Sverige (for eksempel studenter), er unntatt kravet om negativ såkalt 48-timerstest. Sørg for å ha med deg dokumentasjon på at du er i utdanning og har leiekontrakt.

 Ved grensekontrollen må du kunne vise godkjente reisedokumenter, slik som pass og oppholdstillatelse, og dokumentasjon som viser at du er i arbeid eller studerer. For grensependlere kan det være nødvendig å vise dokumentasjon som bekrefter bosted, slik som leiekontrakt og legitimasjon.

 Viktig: Vurderingen av om en utenlandsk statsborger er omfattet av et av unntakene, skjer alltid i grensekontrollen. Det gis ingen forhåndsbeskjeder eller skriftlige bekreftelser på forhånd. For å være omfattet av et unntak må du kunne sannsynliggjøre at du har særlig grunn til innreise, det vil si at du må kunne dokumentere reisens formål.

Her finner du de samlede reglene >>

 

Norske elever

 • Norske statsborgere må ved innreise i Sverige kunne legge frem en negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 48 timer.
 • Bekreftelse på studieplass gis av NAV.
 • Gjennomreise via Finland til Sverige/Øvertorneå er for tilfellet ikke mulig.
  • Finland har stengt transitt for norske statsborgere.
  • Besluttet gjelder frem til den 25. februar.
  • Alle norske elever ved skolen som er fra Troms og Finnmark (nye som begynner den 16. februar og «gamle») skal reise til og fra Övertorneå via Kiruna/Bjørnfjell frem til dere få en annen informasjon fra NAV.
 • Norske innbyggere som kommer til Sverige, må fremdeles teste seg både når de kommer frem, og fem dager senere, og de må være i karantene i mellomtiden.

 

Finske elever som dagpendler mellom Finland og Övertorneå/Hedenäset

 • Eleven ber læreren om en bekreftelse på studieplassen.
 • Elever som dagpendler mellom sin bolig i Finland og skolen, bør snarest avtale koronatesting på legesenteret. Hvis du benytter grensepasseringen i Haparanda/Torneå, kan du teste deg på grensen ved innreise til Finland. (NB! Det er ikke mulig å teste seg ved utreise fra Finland.) Dagpendlere må legge frem et testresultat som er maks én uke (sju dager) gammelt.
 • NB! Testsvaret må være på svensk eller på engelsk. Den svenske folkehelsemyndigheten (Folkhälsomyndigheten, eller FHM) godkjenner PCR-, LAMP- eller antigentest, og testen må være fra et godkjent laboratorium i det aktuelle landet. Det er den reisendes ansvar å dokumentere at testen er godkjent. Positiv antistofftest er ikke gyldig.

Finske elever som bor i Sverige

 • Personer som er bosatt i Sverige, er unntatt kravet om 48-timerstest. Det er slik vi tolker reglene (per 3.2.2021).
 • Elever som bor i Sverige:
  • har med seg leiekontrakt som bekrefter bosted i Sverige
  • en bekreftelse på studieplassen
  • godkjente reisedokumenter, slik som pass

 

Annen informasjon

 • Legesenteret i Övertorneå vil ikke kunne sørge for ukentlige tester for andre finske statsborgere enn dem som er ansatt i regionen.
 • Ylitornio har et eget testsenter ved legesenteret. Ylitornio har bare kapasitet til å teste kommunens innbyggere.
 • Situasjonen som har oppstått, kan føre til ventetid på covid-19-test. Situasjonen kan løses med fjernstudier/hjemmekontor.
 • For å være helt sikker på å kunne reise tilbake til Sverige fra Finland må du kunne legge frem en negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 48 timer.

Utdanningsvirksomheten har en hybridstrategi der elever og lærere veksler mellom nær- og fjernundervisning.

Våre eksterne nettsider vil bli oppdatert når vi har mer informasjon å gi: Koronavirus-info – Utdanning Nord (utbnord.se)

 

Ved spørsmål om de nye innreisereglene i Sverige og utdanningsstedet ditt kan du i første rekke sende e-post til Eeva Sauri eeva.sauri [a]utbnord.se. Ved hastesaker kan du ringe til +46 72 555 08 25.

 

----

Oppdatert informasjon 24. januar

Hybridstrategin fortsetter 

Reisebegrensninger fra Norge til Sverige

Sverige innfører et innreiseforbud fra Norge fra 25. januar til 14. februar. Pendlere og noen andre kategorier er ekskludert. Alle reisende til Sverige som har oppholdt seg i Norge de siste 14 dagene oppfordres til å være hjemme i minst syv dager, unngå kontakt med andre så langt som mulig og å teste seg selv så snart som mulig etter ankomst til Sverige med oppfølging test fem dager etter ankomst. Arbeidspendlere til Norge bør unngå å møte andre enn folk i egen husholdning når de ikke er på jobb.

----

Oppdatert informasjon 8. januar

Dette gjelder for utdanningsvirksomheten etter nyttår:
Fra 11. januar og to uker frem i tid.

Vi har en såkalt hybridstrategi, som betyr følgende:

 • Elevene skal bruke munnbind. Munnbind kan fås på utdanningsavdelingen.
 • Hver enkelt utdanningsavdeling planlegger hvordan undervisningen skal gjennomføres.
 • Utdanningsavdelinger med mange elever sørger for at elevene bytter på å være på avdelingen og ha fjernundervisning. Hver enkelt avdeling finner sin egen løsning.
 • Dørene til avdelingene skal være lukket. Elevene får brikker til dørene på utdanningsavdelingen av læreren sin.
 • Lærere og andre ansatte skal bruke munnbind og visir i situasjoner der det ikke er mulig å holde avstand.
 • Elevene kan kjøpe visir i resepsjonen.

----

De svenske folkehelsemyndighetene har, i samråd med blant annet smittevernlegen og styresmaktene i Norrbottens len, tatt en beslutning om innskjerpede allmenne råd. Hensikten er å redusere trengsel og antall kontaktpunkter mellom mennesker ytterligere. Beslutningen gjelder til og med 8. desember 2020, men kan bli forlenget.

Region Norrbotten
For personer som oppholder seg i Norrbottens len, gjelder lokale allmenne råd:

 • Unngå om mulig fysisk kontakt med andre mennesker enn dem du bor sammen med. Det betyr blant annet at det frarådes å arrangere eller delta på fest og andre sosiale sammenkomster. Du bør også unngå visse typer aktiviteter som det ikke er mulig å gjennomføre uten fysisk avstand til andre, slik som kontaktsport og helse- eller skjønnhetspleie som ikke er medisinsk begrunnet.
 • Avstå fra å foreta unødvendige reiser, både i og utenfor regionen.
 • Avstå fra å oppholde deg i innendørsmiljøer som butikker, kjøpesentre, museer, biblioteker, svømmehaller og treningssentre. Nødvendige besøk i for eksempel matbutikker og apotek kan foretas.
 • Avstå fra å delta på for eksempel møter, konserter, forestillinger, trening, kamper og konkurranser. Dette gjelder likevel ikke trening for barn og unge som er født i 2005 eller senere.
 • I Norrbotten gjelder en begrensning der maks 50 personer kan være til stede på allmenne sammenkomster. Det gjelder også på for eksempel serveringssteder.
 • Övertorneå kommune: I henhold til de innskjerpede allmenne rådene som ble innført 10. november, vil alle svømmehaller og idrettshaller og bibliotek i kommunen bli stengt for allmennheten for å hindre smittespredning.

Nødvendig nærkontakt, for eksempel i forbindelse med legebesøk og medisinske undersøkelser, omfattes ikke av rådet. Samtidig er det viktig å huske at personer som har symptomer som kan være forbundet med covid-19, skal unngå all nærkontakt med andre.

---- 

Oppdatert informasjon 25. september 

Finland skjerper innreiserestriksjonene fra mandag 28. september

Fra og med mandag er det ikke tillatt med fritidsreiser til Finland fra Sverige eller Norge. De skjerpede innreisereglene omfatter ikke pendling i forbindelse med arbeid eller andre nødvendige reiser. Daglig trafikk mellom grensekommunene i Finland, Norge og Sverige er fortsatt mulig for innbyggerne. Finland har nå også utvidet begrepet «grensesamfunn» slik at det omfatter grensekommunene i sin helhet. Restriksjonene gjelder til 18. oktober.

Merk at reiserestriksjonene kan bli endret fra uke til uke i forbindelse med at den finske myndigheten for helse og velferd (THL) analyserer den såkalte insidensen for hvert land, som ikke må overstige en grenseverdi på 25 nye sykdomstilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene.

Fra og med 1. oktober anbefales to frivillige koronatester for reisende som kommer til Finland fra land som har en høyere insidens, og som innreise til Finland er begrenset for. Ett unntak er at det er mulig å pendle til arbeid i Finland fra Sverige og Estland uten å gå i frivillig karantene eller la seg teste. Karantenefritak gjelder også for innbyggere i grensesamfunnene ved landegrensene mellom Finland og Sverige og mellom Finland og Norge.

Kilde: Statsrådet, Tornedalsrådet, https://yle.fi/uutiset/3-11561839

----

Oppdatert informasjon 16. september

Finland åpner opp og gjør endringer i innreisereglene

Finland hever grensen for andelen smittede til maks 25 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere i løpet av to uker.

Innreisebegrensningene oppheves dermed for blant annet Sverige og Norge fra og med lørdag 19. september.

Finland har utviklet en såkalt hybridstrategi, som vil bli innført i tre trinn, og som skal erstatte overvåkningen av de indre grensene fra 23. november, da en nødvendig lovendring trer i kraft.

Fase 1 – fra og med 19. september

 • Ny grenseverdi på 25 tilfeller per 100 000 innbyggere i løpet av de siste to ukene.
 • 14 dagers frivillig karantene og forhåndstesting, og en andre test anbefales for alle som ankommer Finland fra land med en høyere smitteforekomst enn grenseverdien.

Fase 2 – overgangsordning fra 1. oktober til 22. november

 • Grenseverdi på 25 tilfeller per 100 000 innbyggere i løpet av de siste to ukene.
 • 14 dagers frivillig karantene og forhåndstesting, og en andre test anbefales for alle som ankommer Finland fra land med en høyere smitteforekomst enn grenseverdien.
 • Hvis reisen ikke varer i mer enn 72 timer, kreves verken karantene eller en test nummer to.

Fase 3 – ny ordning fra og med 23. november

 • Grenseverdi på 25 tilfeller per 100 000 innbyggere i løpet av de siste to ukene.
 • For reisende som kommer fra land med en høyere smitteforekomst enn grenseverdien, kreves et negativt testresultat før innreise. I Finland skal den reisende være i karantene i 14 dager. Karantenen kan avsluttes tidligere dersom man etter tre døgn får et nytt testresultat som er negativt.
 • Hvis reisen ikke varer i mer enn 72 timer, kreves verken karantene eller en test nummer to.

Kilde: det finske statsrådet (på svenske)

 

Viktig om Covid-19

Regler

 • Hvis du er det minste syk, må du holde deg hjemme og melde deg syk i henhold til rutinen som læreren har informert om. Du som bor i Övertorneå og har forkjølelsessymptomer, kan bestille time til prøvetaking for Covid-19 på Hälsocentralen i Övertorneå. Dette bestilles via sykepleier på tlf. 0927-797 55.
 • Vask hendene ofte med såpe og vann, i minst 20 sekunder.
 • Håndsprit er utplassert på steder der det ikke er mulig å vaske hendene.
 • Hvis du må nyse, gjør du det i albuen.
 • Unngå å berøre øynene, munnen og nesen med hendene.
 • Viktig: Hold avstand til andre i alle situasjoner – i klasserommet, når du står i kø, og i all kontakt med andre.

Viktige telefonnumre:

Generelle spørsmål om koronaviruset og ved bekymring: Ring det nasjonale nummeret i Sverige: 113 13

Ring Vårdguiden 1177 hvis du har alvorlige sykdomssymptomer og mistenker at du har koronaviruset.

Helserådgivning i Finland>>

Helserådgivning i Norge>>
 

Lenker til annen informasjon

Svenske Folkhälsomyndigheten gir råd >>

Folkehelseinstituttet i Norge >>

Informasjon fra Övertorneå kommune i anledning koronapandemien >>   

Annet

Medarbeidere og elever informeres fortløpende og får instrukser om tiltak for å redusere smittespredning via interne informasjonskanaler når vi har ny informasjon. Våre eksterne, digitale kanaler på nett og i sosiale medier oppdateres løpende.  

Viktige telefonnumre:

Generelle spørsmål om koronaviruset og ved bekymring: Ring det nasjonale nummeret i Sverige: 113 13

Ring Vårdguiden 1177 hvis du har alvorlige sykdomssymptomer og mistenker at du har koronaviruset.

Helserådgivning i Finland>>

Helserådgivning i Norge>>
 

Lenker til annen informasjon

Svenske Folkhälsomyndigheten gir råd >>

Folkehelseinstituttet i Norge >>

Informasjon fra Övertorneå kommune i anledning koronapandemien >>


Skolen

Utdanning Nord ligger i en av landets mest ekspansive regioner, og det gjenspeiles også på skolen.

Her hersker det en tro på fremtiden og en positiv innstilling.

Les mer

Studer med oss

Som student ved Utdanning Nord kommer du til et vennskapelig og ydmykt miljø der du vil få livslang læring hver eneste dag.

Les mer

Boforholdene

Alle studenter som kommer fra andre steder og land, er garantert bolig gjennom Utdanning Nord.

Les mer om våre boforholdene

Nyheter

VVS-utdanningen i Övertorneå høster utmerkelser
På kort tid har Utdanning Nords VVS-utdanning høstet flere fine utmerkelser. 23. mars var Utdanning Nord vertskap for ArcticSkills,...


Instagram #utbildningnord

By Formsmedjan. Powered by Yago